Ogólne warunki handlowe portalu internetowego finakademia.pl

Warunki obowiązują od dnia 1.7.2017

Wydanie i opublikowanie nowych aktualizacji warunków handlowych automatycznie zastępuje wersję poprzednią.

Niniejsze ogólne warunki handlowe (dalej OWH) dotyczą produktów i usług (dalej Zawartość) oferowanych przez portal internetowy finakademia.pl, przede wszystkim publikacji fachowych, w postaci drukowanej i elektronicznej, kursów, warsztatów oraz innych materiałów edukacyjnych opublikowanych w witrynie internetowej spółki pro investory s.r.o. Zamawiając produkt lub usługi użytkownik zgadza się z OWH i zobowiązuje się przestrzegać zasad zawartych w tych warunkach.

  1. Postanowienia ogólne

1.1. Podmiotem świadczącym Przedmiot jest spółka pro investory s.r.o., z siedzibą: 120 00  Praga, Karlovo náměstí 5/317, REGON: 2410321, wpisana w KRS prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, rozdział C, wpis 185188, Republika Czeska (dalej Dostawca).

1.2. Użytkownikiem jest osoba fizyczna lub prawna, która zamówiła lub korzysta z Zawartości dostarczonej przez Dostawcę.

  1. Przedmiot usługi

2.1. Przedmiotem usługi jest prawo dostępu Użytkownika do Zawartości w elektronicznej bądź fizycznej postaci, w zależności od konkretnego produktu.

2.2. Książki w formie drukowanej są przedmiotem wysyłki pocztowej na adres Użytkownika wskazany w zamówieniu.

2.3. Płatne E-booki są do pobrania bezpośrednio z portalu internetowego. Oprócz zamówionej Zawartości posiadają indywidualny kod identyfikacyjny, który umożliwia ponowne odszukanie zamawiającego.

2.4. Filmy wideo dostępne są w formie online streamingu danych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że do oglądania tych filmów potrzebne jest szybkie łącze internetowe.

2.5. Filmy wideo można oglądać tylko na urządzeniach obsługujących Adobe Flash. Na urządzeniach bez obsługi Adobe Flash (np. Apple), nie można oglądać Zawartości.

  1. Dostęp do danych elektronicznych

3.1. Po zapłaceniu ceny produktu Użytkownik ma prawo dostępu do elektronicznej Zawartości Dostawcy przez okres 362 dni kalendarzowych od chwili uruchomienia dostępu przez Dostawcę.

3.2. Po upływie okresu określonego w punkcie 3.1. zamawiana usługa jest zakończona bez względu na fakt, czy Użytkownik wykorzystał tę usługę, czy też nie. Na podstawie prośby Użytkownika Dostawca może zgodnie z własną decyzją bezpłatnie przedłużyć dostęp do Zawartości. Do przedłużenia okresu Użytkownik nie ma żadnych roszczeń wynikających z przepisów prawnych. Prośbę o przedłużenie wraz z podaniem uzasadnienia należy złożyć elektronicznie na adres mailowy info@finakademia.pl

  1. Książki i materiały w formie drukowanej

4.1. Użytkownik ma prawo do korzystania z zakupionej książki drukowanej tylko w zakresie obowiązującego prawa autorskiego. Niedopuszczalne jest przede wszystkim kopiowanie czy inne reprodukowanie i dystrybuowanie jej innym użytkownikom.

  1. Prawa i obowiązki Użytkownika

5.1. Użytkownik ma prawo do korzystania z Zawartości w zakresie określonym w punktach  3 i 4.

5.2. Użytkownik zobowiązany jest do przeprowadzenia testu połączenia internetowego przed zapłaceniem Zawartości elektronicznej. Za odpowiednią jakość połączenia internetowego oraz wyposażenie techniczne (HW i SW) odpowiada wyłącznie Użytkownik. 

5.3. Użytkownik ma obowiązek rejestracji Użytkownika na portalu internetowym  www.finakademia.pl. Rejestracja jest bezpłatna i służy do autoryzacji dostępu do Zawartości elektronicznej.  

5.4. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać reguł zawartych w punkcie 7. (Prawa autorskie).

5.5. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od złożenia zamówienia Zawartości, jeżeli Zawartość nie została jeszcze Użytkownikowi udostępniona.

Od chwili udostępnienia przedmiotu Użytkownik nie ma prawa do odstąpienia od umowy, na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz.U. z 2.03.2000 r., Dz. U. Nr 22, poz. 721).

  1. Prawa i obowiązki Dostawcy

6.1. Dostawca zobowiązany jest do wysłania zamówionych książek drukowanych w terminie 10 dni roboczych od otrzymania od Użytkownika pełnej kwoty za zamówienie na rachunek Dostawcy.

6.2. Jeśli chodzi o Zawartość w formie elektronicznej, Dostawca zobowiązany jest ustawić dla Użytkownika prawa dostępu w terminie 3 dni roboczych po otrzymaniu od Użytkownika całej płatności na rachunek Dostawcy.

6.3. Dostawca ma prawo do wcześniejszego ukończenia dostępu Użytkownika do elektronicznej formy Zawartości bez odszkodowań, w przypadku, gdy Użytkownik będzie naruszał postanowienia punku 7 niniejszych warunków.

6.4. Dostawca ma również prawo do ukończenia dostępu Użytkownika do elektronicznej formy Zawartości bez odszkodowania w następujących przypadkach:

6.4.1. Jakikolwiek film wideo został przez Użytkownika odtworzony więcej niż 20 razy.

6.4.2. Jakikolwiek film wideo został w ciągu pięciu minut streamowany przez jednego Użytkownika na dwóch lub więcej różnych adresach IP.

6.4.3. Na stronach internetowych stron trzecich pojawi się film wideo Dostawcy zawierający spersonalizowane znaki identyfikacyjne Dostawcy. 

6.4.4. Dostawca wykryje próby Użytkownika o wprowadzenie zmian technicznych sposobu odtwarzania filmów wideo.

6.5. Dostawca może w odpowiedni sposób informować Użytkownika, np. w formie informacji reklamowych, o swoich dalszych usługach, a do tego wykorzystać adres mailowy Użytkownika, z czym Użytkownik niniejszym się zgadza. Dostawca zobowiązany jest nie wysyłać wiadomości z informacjami reklamowymi do Użytkownika, który odmówi tego w postaci wiadomości wysłanej mailem.

6.6. W razie wystąpienia sytuacji, gdy Zawartość w formie elektronicznej nie jest dostępna, Dostawca zobowiązany jest do przedłużenia Użytkownikowi okresu dostępu do tej usługi o okres, w którym Zawartość nie była dla Użytkownika udostępniona. Oprócz odszkodowania za okres, kiedy Użytkownik nie mógł korzystać z Zawartości, w razie awarii serwera, Użytkownik nie ma prawa do odszkodowania finansowego lub zwrotu zapłaconej opłaty.

  1. Prawa autorskie

7.1. Zawartość jest własnością Dostawcy lub stron trzecich. Użytkownik nie ma prawa do rozpowszechniania tejże własności jakimikolwiek środkami komunikacji w tym elektronicznej itp.

7.2. Użytkownik zgadza się, płacąc cenę za Zawartość, z tym, że dostęp i odtwarzanie nie jest anonimowe. Dostawca rejestruje adres IP każdego dostępu do elektronicznej formy Zawartości wraz z nazwą punktu dostępu, który został do odtwarzania użyty.

7.3. Użytkownik zgadza się z tym, że każda Zawartość w formie elektronicznej będzie spersonalizowana na imię Użytkownika. Środki ochronne są nieodłączną częścią Zawartości w formie elektronicznej, a w razie nieautoryzowanego rozpowszechniania zostaną zastosowane w ewentualnej rozprawie sądowej w ramach odszkodowania z tytułu naruszenia praw autorskich.  

7.4. Użytkownik zobowiązany jest nie pobierać opłaconej Zawartości na swój dysk twardy czy inne urządzenia on-line przeznaczone do zapisu danych cyfrowych. Użytkownik jest również zobowiązany nie sporządzać żadnych nagrań dźwiękowych czy wizualnych z odtwarzanej Zawartości. Wszystkie te i inne czynności o podobnym charakterze są sprzeczne z niniejszymi warunkami umowy.

7.5. Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać osobom trzecim adresu internetowego, gdzie zamieszczona jest Zawartość.

7.6. Użytkownik zobowiązuje się chronić swoich danych dostępowych. Zabrania się Użytkownikowi umożliwiania osobom trzecim logowania się z jego danymi dostępowymi. W przypadku, gdy Użytkownik umożliwi dostęp osobie trzeciej, ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne wyrządzone szkody, tak jakby Użytkownik sam był ich sprawcą.

7.7. Ochrona praw autorskich obejmuje również wszystkie załączniki do poszczególnych części Zawartości. Załączniki dostarczane są tylko do celów prywatnych Użytkownika i zabronione jest ich przekazywanie osobom trzecim.

  1. Zasady zamkniętej dyskusji dotyczącej Zawartości

8.1. Częścią Zawartości może być zamknięta dyskusja, jeśli wyraźnie podane jest to w ofercie.

8.2. Użytkownik ma prawo do dostępu do dyskusji w okresie ważności usługi określonej w punkcie 3.1. Po tym okresie dane dostępowe do dyskusji nadal pozostaną, ale już tylko jako bonus, który może być kiedykolwiek bez kompensacji odwołany.

8.3. Dostawca zastrzega sobie wobec Użytkownika prawo do zablokowania dostępu do zamkniętej dyskusji bez odszkodowania, ewentualnie do usunięcia komentarzy i plików wgranych przez Użytkownika.

8.4. Jeśli w ramach Zawartości czynne jest zamknięte forum dyskusyjne, Dostawca nie ma obowiązku do udzielania odpowiedzi na każde zadane pytanie. Głównym celem forum dyskusyjnego jest umożliwienie dyskusji pomiędzy różnymi Użytkownikami, Dostawca natomiast nie gwarantuje swojego udziału w tej dyskusji.

  1. Postanowienia końcowe

9.1. Na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w brzmieniu obowiązującym, Użytkownik zgadza się z tym, że Dostawca przechowuje w swojej bazie danych informacje zapisane przez Użytkownika podczas składania zamówienia Zawartości, oraz że Dostawca jest upoważniony do przetwarzania tych danych w celach dotyczących stosunków handlowych z Użytkownikiem. Zgoda ta obowiązuje przez cały czas trwania stosunku handlowego z Dostawcą, chyba że w ustawie specjalnej ustalony jest dłuższy okres.  

9.2. Jeśli któreś z poszczególnych postanowień niniejszych warunków umowy są lub staną się nieważne, pozostałe postanowienia obowiązują bez zmian. Postanowienia wymagające zmiany zostaną uzupełnione w celu zachowania sensu i znaczenia niniejszych warunków.

9.3. Użytkownik zrozumiał, że wszystkie informacje dostarczane w ramach Zawartości przeznaczone są wyłącznie do celów edukacyjnych i dotyczą tematów handlowania na giełdzie, a w żadnym przypadku nie służą jako konkretne rekomendacje inwestycyjne czy handlowe. Dostawca nie jest autoryzowanym brokerem czy doradcą inwestycyjnym ani maklerem. Jeśli w Zawartości występują konkretne produkty finansowe, surowce, akcje, forex czy opcje, to zawsze i tylko w celach edukacyjnych dotyczących handlowania na giełdzie. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za konkretne decyzje podjęte przez poszczególnych użytkowników. Handlowanie na giełdzie oraz inwestowanie za pośrednictwem instrumentów finansowych jest bardzo ryzykowne. Podjęta decyzja dotycząca handlowania surowcami oraz akcjami, to odpowiedzialność każdej poszczególnej osoby i tylko ona sama ponosi za swoje decyzje całkowitą odpowiedzialność.

9.4. Niniejsze OWH oraz stosunek pomiędzy Dostawcą a Użytkownikiem regulowany jest przepisami prawnymi obowiązującymi w Polsce. W przypadku rozstrzygania sporów pomiędzy Dostawcą i Użytkownikiem w drodze sądowej, spory rozstrzyga Sąd Miejski w Pradze.

9.5. Jakakolwiek komunikacja pomiędzy Dostawcą i Użytkownikiem przebiega za pośrednictwem poczty elektronicznej (email).